แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ


การลำเลียงวัสดุ จะต้องมีการป้องกันเรื่องเสียง,ฝุ่นละออง,น้ำมันจักรเครื่องยนต์

  • วิธีการลำเลียง รถบรรทุกหรือรถดั๊มที่บรรทุกวัสดุจะต้องไม่บรรทุกเกินกระบะ
  • เพื่อป้องมิให้วัสดุร่วงหล่นบนถนน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อยานพาหนะ อื่น ๆ ได้
  • ถ้าเกิดฝุ่นละอองมีการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ เพื่อฉีดล้างถนนให้สะอาด
  • น้ำมันเครื่องยนต์ จะต้องตรวจเช็คยานพาหนะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน