การแก้ปัญหา


Standard2

เมื่อประสบปัญหาหน้างานในกรณีต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น กรณีหน้างานฝนตกไม่สามารถปฏิบัติตามปกติได้ ทาง หจก.จะเรียกประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารคอยให้คำแนะนำ และร่วมลงพื้นที่หน้างานจริงเพื่อแก้ไขสถานการณ์รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที