แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาทางด้าน น้ำ ผิวดิน


  • เพื่อลดปัญหาการระบายน้ำในระยะก่อสร้าง ควรจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนตั้งแต่เดือนแรกของการก่อสร้าง
  • เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อลำน้ำ ดำเนินการออกแบบระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ได้มาตรฐาน และให้สามารถปล่อยน้ำที่ผ่านระบบฯ ดังกล่าวแล้วลงสู่ลำน้ำสาธารณะได้อย่างเหมาะสม
  • ในระหว่างการก่อสร้าง จะต้องไม่ปิดกั้นทางน้ำ โดยเฉพาะทางระบายน้ำเดิมที่ไหลลงสู่คลอง
  • ในระหว่างการก่อสร้าง จะต้องห้ามไม่ให้มีการทิ้งเศษดิน หิน และวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทางระบายน้ำเดิมที่ไหลลงสู่คลอง

001Raiyar_B